نمونه کار طراحی لوگو – برندبوک – آتلیه طراحی و چاپ

//نمونه کار طراحی لوگو – برندبوک – آتلیه طراحی و چاپ

از طرفــی فــرم لوگــو کــه برپایــه دایــره طراحــی شــده بــه دلیــل تقــارن از چــپ و راســت در چیدمــان هــای مختلف لوگــو ترکیــب بنــدی بهتــری ارایــه مــی نماید . بــا توجــه بــه تفاســیر فــوق بــا اســتفاده از قوانیــن بصــری بهتریــن نتیجــه از اشــکال و رنــگ در طراحــی لوگــو دســتگیره ایــران حاصــل گردیــده اســت .

 

 

تناسبهای لوگوتایپ فارسی

 

 

لوگوتایپ انگلیسی

 

 

نحوه چیدمان لوگو و لوگوتایپ فارسی

 

 

نحوه چیدمان لوگو و لوگوتایپ انگلیسی

 

 

نحوه نمایش لوگو در چاپ با رنگ پنجم (نقره ای)

 

لوگو دستگیره ایران

 

مشاهده نمونه کارهای بایانگاه

جهت سفارش طراحی لوگو با ما تماس بگیرید.

در این مقاله قصد داریم به بررسی برند بوک طراحی شده برای تغییرات لوگوی یکی از مشتریان عزیز و همیشگیمان شرکت دستگیره ایران(تولید کننده انواع دستگیره و یراق الات) بپردازیم.

تاریخچه لوگو

 

برندبوک

 

 

علت تغییرات لوگو

دلایل تغییر و بازسازی (طراحی مجدد) لوگوی دستگیره ایران: -عــدم انســجام در طــرح و پــرا کندگــی تصویــری (بطــور کلــی از لحــاظ ترکیــب بنــدی بــا توجــه بــه وجــود ســه دایــره و چندیــن عنصــر بصــری درون لوگــو ، طبــق قوانیــن 1 طراحــی لوگــو ساختاردرســتی نــدارد. -عــدم تاثیرگــزاری بلنــد مــدت روی ذهــن مخاطــب )مولفــه هایــی در طراحــی لوگــو ماننــد :جذابیــت ، ســادگی،به روز بــودن ، تناســب بــا فرهنــگ جامعــه ، همــگام 2 بــودن بــا محصــولات جدیــد شــرکت و… نقــش بســزایی در انتخــاب ایــن مخاطبــان دارد. ایــن مولفــه هــا بــا گــذر زمــان دســتخوش فرســایش و تغییــر مــی شــوند و عاملــی کــه شــاید چنــد ســال پیــش باعــث جذابیــت بســیار بالایــی در لوگــو مــی شــده ، امــروز دیگــر ارزشــی نــدارد. کمپانــی هــای بــزرگ بــروز رســانی و اصلاحــات طراحــی لوگــو خــود را بــا توجــه بــه زمــان و نســبت بــه ذائقــه مخاطبــان و مشــتریان، بــا ســنجش چنیــن مولفــه هایــی انجــام مــی دهنــد). -فقدان طراحی نوشتاری «لوگو تایپ » از نام شرکت(فارسی و لاتین)3 – یکــی از ویــژ گــی هــای اولیــه لوگــو قابلیــت تــک رنــگ شــدن اســت کــه لوگــوی موجــود در ایــن خصــوص مشــکل بســیاری دارد (ســاختار لوگــو بــه نحــوی اســت کــه در 4 صــورت تــک رنــگ شــدن اســتفاده از آن در رســانه هــای مختلــف تبلیغاتــی از جملــه تابلــو، بســته بنــدی ، آ گهــی و ســایر مــوارد را دچــار شــلوغی و ناهماهنگــی مــی کنــد).

 

 

لوگو دستگیره ایران

 

 

جزئیات لوگو

نشــان جدیــد دســتگیره ایــران شــامل ترکیــب فــرم بصــری دایــره و دو دســتگیر بــه صــورت کامــلا انتزاعــی و متقــارن و همچنیــن اســتفاده از فــرم ( د  ) ابتــدای دســتگیره ایــران مــی باشــد. دایره بعنوان یک فرم بصری شکل کاملی ست که تفسیر نمادین آن شامل کمال و یکپارچگی ست. دریافــت هایــی از مفهــوم شــکل دایــره دراذهــان عمــوم رســوب و ثبــوت پیداکــرده ماننــد ، گردندگــی (چرخ)،تحــرک ودر صنعــت پویــش و حرکــت درمســیر تعالــی کــه همانــا خلــق نمــودن و ســاختن مــی باشــد. ازاین رو در طراحی نشان دستگیره ایران از فرم دایره بهره برده ایم . صــورت دیگــری کــه از مفهــوم دایــره اســتنباط مــی گــردد ، جهانشــمول بــودن ایــن منحنــی ســت ، دردنیــای امــروز کــه مرزهــا معنــی گذشــته شــان را از دســت داده انــد و جهــان هرچــه ســریعتر بــه ســوی شــعار دهکــده جهانــی درحــال حرکــت اســت وتولیــدات هرکشــوری کــه حایــز کیفیــت وکمیــت مناســب مــی باشــد ، لاجــرم دیــده شــده وبســوی بازارهــای مصــرف خــواه درآســیایی شــمالی ماننــد روســیه و کشــورهای مشــترک المنافع و خــواه کشــوری در آمریــکای جنوبــی باشــد ، گســیل مــی گردنــد. در مبحــث رنــگ از نارنجــی بــرای اثربخشــی بــه لوگــو دســتگیره ایــران ســود جســتیم چراکــه رنــگ نارنجــی یــک رنــگ گــرم و ترکیبــی از رنــگ زرد و قرمــز اســت . رنگــی شــاد و زندگــی بخــش و انــرژی زا ســت. در فضــای تجــاری نارنجــی خریــداران را بطــور ناگهانــی مجــذوب مــی کنــد و یــک فراخــوان بــه حرکــت را ایجــاد مــی کنــد! خرید ، فروش و متعهد شدن از خصایص این رنگ می باشد. بنابرایــن درطراحــی کلــی لوگــو دســتگیره ایــران، ترکیــب دایــره +فــرم دســتگیره + رنــگ نارنجــی مــا را بــه نتیجــه مطلوب میرســاند. فــرم دســتگیره درطراحــی  لوگــوی دســتگیره ایــران از ریتــم متقارنــی برخــوردار اســت کــه هــم از جهــت مفهــوم بــا زمینــه فعالیــت همســو مــی باشــد و نیــز هوشــمندی گــروه طراحــان را در ایــن بــاره مــی رســاند.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.