Reviews

/Reviews

دیدگاه من اینست که هیچ زمان بدی برای نوآوری وجود ندارد. ...

جف بزوس

Designerzozothemes

کسی که تبلیغات را متوقف می کند تا در پول صرفه جویی کند، مثل کسی می ماند که ساعتی را از کار می اندازد تا در وقت صرفه جویی کند. ...

هنری فورد

Designerzozothemes

شروع هر بازاریابی عالی، داشتن محصولی عالی است. ...

گای کاوازاکی

Designerzozothemes

اگر شما تجربه ای عالی بسازید، مشتریان راجع به آن به یکدیگر خواهند گفت. تبلیغات دهانی بسیار قدرتمند است. ...

جف بزوس

Designerzozothemes