تکنولوژی

/تکنولوژی
سامانه پیامکی تایید اصالت کالا

سامانه پیامکی تأیید اصالت کالا

طبقه بندی پیامک­ها با رنگ بندی‌های متنوع سامانه پیامکی تأیید اصالت کالا sca، از امکان ارائه طبقه بندی پیامک­ها با رنگ بندی‌های متنوع برخوردار است. به گونه‌ای که می‌توان از طریق این نرم افزار، پیامک صحیح را با رنگ سبز، پیامک تکراری را با رنگ زرد و پیامک نادرست را با رنگ قرمز مشخص کرد. ذخیره‌سازی شماره‌­های مشتریان گوناگون این نرم افزار قادر است تا شماره‌های مشتریانی که، اعتبار سنجی تأیید اصالت کالا را انجام داده‌اند ذخیره کند. تا در مواقع نیاز بتوانید