نمونه کارها

/نمونه کارها
طراحی بسته بندی خرمای مجذوب

طراحی بسته بندی خرمای مجذوب

سال طراحی : 1382...

طراحی بسته بندی عسل طوبی

طراحی بسته بندی عسل طوبی

سال طراحی : 1385...

طراحی بسته بندی برنج پردیس

طراحی بسته بندی برنج پردیس

سال طراحی : 1384...

بسته بندی پاستیل شیبا

بسته بندی پاستیل شیبا

...

طراحی جعبه شرکت آویرا

طراحی جعبه شرکت آویرا

سال طراحی : 1389...

طراحی جعبه دستگیره نیو

طراحی جعبه دستگیره نیو

سال طراحی : 1393...

طراحی جعبه دستمال کاغذی مجتمع تفریحی توریستی ماهان تندیس

طراحی جعبه دستمال کاغذی مجتمع تفریحی توریستی ماهان تندیس

سال طراحی : 1390...

طراحی جعبه

طراحی جعبه

سال طراحی :...

طراحی جعبه دیناپارت

طراحی جعبه دیناپارت

سال طراحی : 1392...

آگهی تبلیغاتی کارگاه نقاشی مکرمه قنبری

آگهی تبلیغاتی کارگاه نقاشی مکرمه قنبری

سال طراحی : 1384...

آگهی تبلیغاتی تشک هوشمند

آگهی تبلیغاتی تشک هوشمند

سال طراحی : 1393...

آگهی تبلیغاتی کاناو

آگهی تبلیغاتی کاناو

سال طراحی : 1388...

بسته بندی پاکت نیک ناک

بسته بندی پاکت نیک ناک

سال طراحی : 1390...

تصویر سازی پاکت آبمیوه سن ایچ

تصویر سازی پاکت آبمیوه سن ایچ

سال طراحی : 1384...

طراحی جلد مجموعه سیستم جامع حسابداری اصناف

طراحی جلد مجموعه سیستم جامع حسابداری اصناف

سال طراحی : 1389...

طراحی جلد سی دی عزیز مادر

طراحی جلد سی دی عزیز مادر

سال طراحی : 1395...